مسجد جامع شهر فرخی یکی از آثار قدیمی این شهر است که در سال 1249 و به دستور حاج سید میرزا مجتهد قاضی مشهور شهرستان خوروبیابانک ساخته شده است و در واقعا طراحی این مسجد الگو برداری شده از مسجد جامع شهرستان نائیین است و مشابه ان ساخته شده است.

این مسجد دارای دو شبستان است یک شبستان برای بهار و تابستان و دیگری برای زمستان است.در داخل مسجد ستون هایی بزرگ قرار گرفته و روی سقف مسجد نیز دارای دو ردیف هشت تایی از گنبد می باشد.