این مزار در 27کیلومتری جنوب فریمان ، در روستایی به نام بی آبه واقع شده است و طرح کلی این بنا چلیپایی می باشد به طوری که در وسط آن فضایی مربع شکل به ابعاد 690*690 سانتی متر قرار گرفته و در هر 4 طرف آن ایوانی قرار دارد. این بنا فاقد کتیبه است ، اما احتمال ساخت چنین مزاری در سده های 9 تا 11 هجری به واسطه به قدرت رسیدن صفویان و گسترش مذهب تشیع بیشتر می باشد.