header

قبرستان گبرها

۰ ۱۵۸ ۰ ۰

20 کیلومتری شمال غربی درگزدرشمال روستای پالکانلو


---

قبرستان گبرها درشمال روستای پالکانلو در 20 کیلومتری شمال غربی درگزدر استان خراسان رضوی واقع شده است. بر اساس پیشینه ها,این محوطه به قرون 6 تا 9 هجری و دوران ایلخانی باز می گردد . در این پیشینه ها از زرتشتیان تحت نام گبرها یاد شده است . این گروه از زرتشتیان در زمان ایلخانان به درگز مهاجرت کرده و دروستاهای جلفا ، خیر آباد مرکزی و پالکانلو مسکن گزیده اند و احتمالاً به همین سبب مکان مزبور به قبرستان گبرها معروف گردیده است . این قبرستان بر روی تپه ای قرار گرفته و در حدود 320×267 متر زمین رادربر می گیرد.ارتفاع این تپه از سطح زمین های اطراف به طور تقریبی ده متر می باشد که قبور در نقاط مختلف آن دیده می شود.این جاذبه توسط ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده