این غار در دل زمین قرارا گرفته و مکانی بسیار دیدنی برای گردشگران است در این موقعیت باید رفت و این مکان دلپذیر را دید در این غار که به گفته ی برخی از افراد عمق ان به بیش از هفت تا هشت متر میرسد برای گردشگران محیطی عالی و خوب است در این موقعیت این غار که در داخل زمین قرار گرفته است توسط زینل کنده شده و به گفته ای میتواند دور دو روستا را به هم وصل کند در این جاذبه یبی نظیر انچه میتوان گفت در محیط داخلی این جاذبه است که یک مجیطی کاملا خنک و دلپذیر است برخلاف داخل دهانه ی ان تنگ و کوچک است.در این جاذبه دو روستای طاق و جزین را به هم متصل میکند