فعالیت عمده اهالی  این روستا " کشاورزی و دامداری می باشد. محصولات کشاورز روستا" گردو، بادام، انجیر، انگور ، زرد آلو، سیب" می باشد. محصولات زراعی روستا "گندم، جو، نخود و عدس " می باشد. محصولات دامی روستا"کشک،روغن،شیر،ماست"می باشد. کار و جرکت عمده زنان روستا :" قالی بافی و گلیم بافی" می باشد. آب این روستا از چند زنجیره قنات تامین می گردد که باعث آبادانی و برکت روستا می باشد.