header

روستای معلمان

۰ ۲۸۵ ۰ ۰

کلاته معلمان


---

این روستای در دل کویر است که برای انکه بیشتر دربارهی ان بدانیم خواهیم داشت در این روستا از غرب یا کلاته رشم همسایه است و از جنوب با خندق و در این روستا انچه میتوان فهمید ان است که کوتاهترین مسیر برای گذران کاروانیان در گذشته بوده است برای انکه در کویر کمتر دچار باران های ناگهانی شوند و زودتر از کویر عبور کنند در این رابطه برای انکه بدانیم چه اتفاقی باید بیافتد ان است که کاروانیان ابتدا از خندق عبور کرده و سپس به این روستا میرسیده اند و از این طریق کمتر در کویر میمانندند و بهتر عبور میکردند .این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده