header

دخمه زرتشتیان شریف آباد

۰ ۱۰۰ ۰ ۰

کرمان - راور - روستای شریف اباد


---

در اطراف روستای شریف آباد دخمه زرتشیان شریف آباد قرار گرفته است که ارزش تاریخی بالایی دارد.این مکان که محل دفن مردگان زرتشتی بوده نشان میدهد که زرتشتیان از گذشته های دور در منطقه شهرستان راور زندگی میکردند.

دیوار های دخمه از سنگ و گل ساخته شده است و معمولا محل ساخت دخمه ها از ابادی های اطراف فاصله داشته است. در میان دخمه چاه بسیار بزرگی قرار دارد که زرتشتیان بنا بر اعتقاد خود که برای خاک احترام زیادی قائل بودند استخوان های مردگان را در درون چاه میریختند.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )