header

خانه خادم

۰ ۱۰۴ ۰ ۰

استان کرمان شهرستان انار


---

این عمارت مربوط به دوران زندی میباشد که در زمای محل رفت آمد میرزا رضای کرمانی بوده است. عمارت خانه خادمکه در جوار مهدیه ی امام زاده صالح واقع شده است به دلیل تجاوز ساخت ساز به حریم بصری  این بنا هویت بنا و برج آن مورد تهدید واقع شده است. بنای فوق جز تنها بناهای باقی مانده در انار بده که دارای برجمسکونی می باشد که متاسفانه مورد تخریب واقع شده است.

خانه خادم آستانه در 24 اسفند 1383 با شماره 11614 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قدمت این خانه به
اواخر دوره زندیه و اوایل قاجار نسبت داده شده است. این جاذبه توسط ساجده خردپژوه ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده