این تنگ با ارتفاع بخش حساس تنگه نزدیک به 500 متر درین شهرستان که از به ترتیب از شمال وجنوب و شرق و غرب به  "شهرستان بردسیر"و" شهرستان بافت"و"  جیرفت"و" کرمان" مجاور است.  در گذر از آن پس ازگذشتن مقداری از جاده خاکی به این تنگه  میرسیم و از‌آنجا‌که این شهرستان دارنده ذخایر ارگانیک بکر فراوانی است و بصورت عام , این شهرستان را با طبیعت و تولیدات ارگانیک اش میشناسند آشنایی منابع ارگانیک این شهرستان زیبای کوهستانی , لازم به حیث می‌رسدبعد از عبور ازورودی به گلم ( حوضچه ) های تنگه میرسیم که محیطی خوشگل را تجربع می نماییم ادامه تنگه و با عبور از روی سنگ های عظیم مسیر در بعضا نقاط تنگه و تنگتر میشود پس از عبور از این مقاطع به ابشارهایی خوشگل برخورد می‌کنیم که در‌این تنگه قشنگ جریان دارا هستند یک سری ابشار متوالی درین تنگه جریان داشته که درنوع خویش بی نظیرهستندو فرسایش سنگ ها در این سمت هم زیبایی خواسی را به‌وجود می اورند .