بازار سرپوشیده ی وکیل از قدیمی ترین بازار شهرستان زرند میباشد که در مرکز این شهر و در ادامه بازار سهرابی قرار گرفته است قدمت آن به دوران حکوت سلسله قاجار بر ایران میرسد. این بازار در ابتدا توسط زنی به نام حاجیه خانم به مبلغ 15 تومان از محمد اسماعیل خان قاجارخریداری میشود و چون خبر بهم خوردن و فسخ قرار داد به او میرسد ، سریعا بازار را وفق میکند.

اداره میراث فرهنگی شهرستان زرند قصد دارد بازار سهرابی را به بازار وکیل متصل گرداند و دو عدد گلدسته نیز در مقابل بازار ساخته بسازد. هم اکنون متولی بازار وکیل آقای علی کریمی میباشد.