بازار سهرابی قدیمی ترین بازار شهرستان زرند میباشد که در مرکز این شهر قرار گرفته است و بیش از 140 سال قدمت دارد. این بازار در ابتدا توسط دو برادر به نام های مرحوم کرمعلی و هژبر علی شاه سهرابی خریداری میشود زیرا در مرکز شهر آلودگی وجود نداشته است به همین دلیل این بازار به نام این دو برادر یعنی سهرابی نام گذاری میشود.

اداره میراث فرهنگی شهرستان زرند در سال 1382 اقدام به مسقف نمدن بازار کرده است و همچنین در این پروژه قرار است بازار سهرابی به بازار وکیل متصل گردد و دو عدد گلدسته نیز در مقابل بازار ساخته شود.