header

آرامگاه محمد شهید

۰ ۱۲۳ ۰ ۰

کرمان - شهرستان کوهبنان‎ - پارک خاک آخوند


---

آرامگاه محمد شهید کوهبنان از مکان های بسیار کهن تاریخی و ارزشمند شهرستان کوهبنان میباشد که در پارک خاک آخوند کوهبنان قرار گرفته است. بنای آرامگاه محمد شهید با دستور شخص میرزا کاظم بروجردی که در آن زمان ایشان وزیر کرمان و همچنین پسر خلف الصدیق میرزا محمد بروجردی و داماد محمد شهید کوهبنانی بوده اند ساخته شده است.

سنگ قبر آرامگاه محمد شهید از جنس سنگ گران قیمت مرمر و به طول 2 متر در عرض 1 متر است. مورخان قدمت این آرامگاه را با بررسی های انجام شده مربوط به قرن یازدهم هجری میدانند. آرامگاه محمد شهید در زمان محمد رضا شاه پهلوی توسط  اداره کل فرهنگ بازسازی و مرمت شده است.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )