header

آبشار مکی

۰ ۱۹۶ ۰ ۰

35 کیلومتری شرق راور


---

در حدود فاصله 35 کیلومتری شرق شهرستان راور آبشار بسیار زیبای مکی در روستایی به همین نام قرار دارد. در طبیعت اطراف آبشار درختانی مثل انجیر وحشی ، بنه ، علف شورف ، بادام کوهی وجود دارد و آبشار در میان این طبیعت زیبا قرار گرفته است.

آبشار مکی با طول 12 متر بر بستر سنگی خود فرود می آید وصدای دلنشین آب در اطراف میپیجد و این ضدا را کمتر میتوان در کناره کویر لوت شنید. روستای مکی در کنار آبشار قرار گرفته است و روستاییان با استفاده از آب آبشار و رودخانه کشاورزی میکنند و امورات خود را میگذرانند. جمعیت روستای مکی در سال 1385 در حدود 33 نفر بوده است.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )