با 45 کیلومتر پیش روی به سمت جنوب شرقی از شهر گلباف به روستای زیبای حرمک نیز می رسیم . 

آبشار حرمک 14 متر ارتفاع دارد . این آبشار که در دره ای تنگ و عمود جریان دارد از دو قسمت با ارتفاع های متفاوت نیز تشکیل شده است . قسمت اول 8 متر ارتفاع دارد و قسمت دوم نیز با 6 متر ارتفاع به صورت پله ای فرو میریزد .

وجود این آبشار باعث رشد درختان نخل ،مزارع عسبز، آب روان قنات ها و رودخانه ی فصلی در این روستا شده است .