این مجتمع در مساحت 500 متر می باشد. ظرفیت پذیرش 20 نفر را دارا می باشد.