plane car building loader animation

اقامتگاه های قائنات

divider image
قاین – بلواربسیج مرکز آموزشی رفاهی

شهرستان قاینات سرزمین آفتاب و طلای سرخ در شرق ایران و شمال استان خراسان جنوبی واقع شده است. قاین یکی از شهر های تاریخی در استان خراسان جنوبی است. خانه معلم قاین در بلوار بسیج این شهر قرار دارد.