محل دفن
بیرجند، بوستان گنجی
تاریخ تولد
1/1/40
تخصص
پدر علم جغرافیا
محل تولد
روستای سیباسین
محل زندگی
بیرجند و تهران

سیبذیسئدبیسب

سیبسیدبئوسیدبئویسوب

سیئوبدیسئبدیسوئبدیس