علیرغم گسترش روزافزون و پرشتاب صنعت جهانگردی در سطح دنیا و با وجود منابع فراوان، جذب جهانگرد در کشور ما، طبق آمارهای موجود حاکی از عدم موفقیت این صنعت در کشور ما است به طوری که برای مثال طی سال‌های برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشور، این صنعت به تمام اهداف تعیین شده خود نرسیده است (اسناد و گزارشات برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی).

 

صنعت گردشگری در ایران

 

به گفته گردشگری 724، شرایط و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور ما به گونه‌ای است که ایجاب می‌کند با بازنگری در امکانات و توانمندی‌های موجود، چاره‌ای برای مقابله و مواجهه با معضلاتی همچون وابستگی به نفت، رشد نیروی کار و افزایش نگران کننده بیکاری بیابیم. توانمندی‌های بالقوه کشور در صنعت جهانگردی از جمله عرصه‌هایی است که در صورت بالفعل شدن می‌تواند در رفع بسیاری از معضلات و مشکلات ذکر شده مؤثر و کارساز باشد.

 

صنعت گردشگری در ایران