header

برج طغرل

۰ ۱۱۳ ۰ ۰

برج طغرل دامغان


---

این بنای تاریخی در جنوب روستای تاریخی و بزرگ مهماندوست میباشد و در این بنا در هنگام ساخت ان سازندگان دقت و توجه زیادی را به نمایش گذاشته اند و این بنای تاریخی را درست کرده اند و این بنا در زمان حکومت سنجر سلجوقی ایجاد شد و درست شد به گونه ای است که نمایش هنر مندی سازندگان ان از فاصله های دوری نما یان است در این رابطه میتوان گفت که قسمتی از بنا تخریب شده ولی هنوز قسمتی از ان باقی مانده و مشکلی ندارد این بنا همان طور که گفته شد در میان دو روستای مهماندوست و امام اباد قرار گرفته است.این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده