header

آستانه مباركه امامزاده سلطان ابراهيم قوچان

۰ ۲۰۵ ۰ ۰

آستانه مباركه امامزاده سلطان ابراهيم


---

این بنای باشکوه که در این شهرستان قرار گرفته است به همت مردمان زمان قدیم ایجاد شد و در طول دوره های متوالی بعد از ان مرتب بازسازی میشده در این بنا که همان طور که گفته شد بازسازی های صورت گرفته باز هم توانسته خود در معماری مردمان قدیم را به گردشگران و زا,ران گرامی نشان دهد و ببینند که در ساخت این بنا ی با عظمت چه کار هایی شده است در این بنا مصالح خاص ان زمان را داریم تا کاشی های روز ان دوران را در سقف ها و دروار ها کاشی کاری های را میبینیم که برای گردشگران جالب توجه است . این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

پارکینگ

رایگان

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده